วารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
( Journal of Education, Faculty of Education, Nakhon Phanom University )
ISSN 2697-5890 (Online)

     วารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัย ที่มุ่งเน้นทางด้านการศึกษา ในคณะครุศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและเป็นการส่งเสริมการพัฒนาผลงานทางวิชาการของบุคลากรทางการศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยนครพนม
    ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้ผลงานของคณาจารย์ นักวิชาการ บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้เผยแพร่งานวิจัยต่อสังคมและผู้ที่สนใจในการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งทำหน้าที่เป็นสื่อกลางแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการ เผยแพร่การทดลอง ค้นคว้า การวิจัยของคณาจารย์ นักวิชาการ และนิสิตนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถาบัน และส่งเสริมพัฒนาการวิจัยแขนงศึกษาศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง แพร่สู่สาธารณชนผู้สนใจทั่วไป

     Tee Journal of Education, Faculty of Education,  Nakhon Phanom University is Humanities and Social Sciences publishes research articles, academic articles and/or  review articles.  Its objectives are to publish articles as above-mentioned in  the fields of education and  related  fields for promoting the concept,  technique  and  development of  something new and to provide  a  platform  for  the  presentation  of  academic  outputs   among   the  universities’  personnel and people in general. It is issued every 4 months.

ข้อกำหนดเบื้องต้นที่ผู้นิพนธ์ (ผู้ส่งบทความ) ควรทราบ

จะตีพิมพ์และเผยแพร่ได้ ต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ไม่ต่ำกว่า 2 ท่าน และ วารสารจะออกแบบตอบรับ เมื่อดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ

การประเมินบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) เป็นแบบ Double Blind

การอ้างอิงบทความให้ใช้หลักเกณฑ์ APA (6th Edition)

กำหนดการเผยแพร่ ปีละ 3 ฉบับ
     ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน
     ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม
     ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด

กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ชั้น 1 อาคารจตุรวิทย์ 167/1 หมู่ 8 บ้าน เนิน สะอาด, ตำบล นาราชควาย
อำเภอเมืองนครพนม นครพนม 48000

 

โทรสาร : 042-587-182   

 

โทรศัพท์มือถือ : 082-2292829  (งานวารสาร)  

 

email: edunpujournal@gmail.com

 

website: http://edu.npu.ac.th/web/JournalEDU/index.htm

 

การส่งผลงานทางวิชาการเพื่อลงตีพิมพ์

                 กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  มีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะได้รับผลงานทางวิชาการจากทุกท่านทุกหน่วยงาน  เพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยนครพนม  เพื่อความสะดวกในการพิจารณา  จึงขอแนะนำแนวทางการเตรียมต้นฉบับและการส่งต้นฉบับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

แนวทางการเตรียมต้นฉบับและการส่งต้นฉบับ

 

ขั้นตอนการลงบทความในวารสารมหาวิทยาลัยนครพนม

 

 

 

 

 

 

   

Copyright©2018
วารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
Journal of Education, Faculty of Education, Nakhon Phanom University