ข้อมูลพื้นฐาน

ปรัชญา : พัฒนาครู ตื่นรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำสังคม

วิสัยทัศน์ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นคณะชั้นนำแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในระดับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ที่มุ่งผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ บนฐานการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และการบริการวิชาการ

พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตทางการศึกษาให้เป็นผูั้มีคุณธรรมและ จรรยาบรรณทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของสังคม
2. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพทางด้านการผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางการศึกษารวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่่สังคม
3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและประชาคมอาเซียน
4. ทำนุบำรุงส่งเสริม เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น
5. บริการจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลและ ตามแนวทางประกันคุณภาพทางการศึกษา

เป้าประสงค์
1. บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานวิชาชีพครู และตรงตามความต้องการของสังคม
2. มีแหล่งสร้างและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย ที่นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
3. มีการส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการให้บริการวิชาการในชุมชน สังคม และประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
4. มีการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อสร้างอัตลักษณ์แก่นักศึกษา
5. มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการบริหารการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

ค่านิยมหลักของคณะครุศาสตร์
Excellence    :   ความเป็นเลิศ
Dignity          :   ความสง่างาม
Unique          :   ความเป็นเอกลักษณ์

เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยนครพนม
"เสริมสร้างความรู้สู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง"

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนครพนม
ระดับอุดมศึกษา
- มีสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพ (Competency)
- มีความสามารถในการสื่อสารภาษาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Communication)
- เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น สังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Cultural Understanding)

สีประจำคณะ
สีแสดและสีเหลืองทอง

ดอกไม้/ต้นไม้ประจำคณะฯ

ต้นพะยูง คือต้นไม้ประจำคณะฯ
ดอกพะยูง คือดอกไม้ประจำคณะฯ