คณะกรรมการประจำคณะ

       
    ผศ.ว่าที่ร้อยเอก ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์ 
คณบดีคณะครุศาสตร์

ประธานคณะกรรมการ
   
     
ผศ.ดร.ไพศาล  สุวรรณน้อย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
(กรรมการ)
ผศ.สมนึก  พ่วงพรพิทักษ์
 ผู้ทรงคุณวุฒิ 
(กรรมการ)
  นายธันญ์สุธี  ภัคธารีรัตน์
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
(กรรมการ)
รศ. ดร.วาโร  เพ็งสวัสดิ์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
(กรรมการ)
 ผศ.สุธิดา   เลขะวัฒนะ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน

(กรรมการ)
 ผศ.ดร.อธิราชย์ นันขันตี
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
วิจัยและบริการวิชากา

(กรรมการ)
อาจารย์ ดร.รชฏ   สุวรรณกูฏ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตศึกษา
และประกันคุณภาพการศึกษา

(กรรมการ)
รศ.ดร.นิราศ  จันทรจิตร 
ประธานหลักสูตรสาขาวิชา
หลักสูตรและนวัตกรรมฯ

(กรรมการ)
ผศ.ดร.สุมาลี   ศรีพุทธรินทร์ 
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาบริหาร
และพัฒนาการศึกษา

(กรรมการ)
อาจารย์ ดร. เบญจ์  กิติคุณ 
ประธานหลักสูตรสาขาวิชา
วิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา

(กรรมการ)
อาจารย์มานะชัย แก้วสีดวง
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

(กรรมการ)
อาจารย์ภาวดี พันธรักษ์ 
หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศึกษา

(กรรมการ)
อาจารย์ ดร.กัญณฐา  พงศ์พิริยะวนิช
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย

(กรรมการ)
อาจารย์นิดาพร  อาจประจญ
หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

(กรรมการ) 
 
 อาจารย์พงศ์เทพ โคตรประทุม
หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

(กรรมการ)
 อาจารย์ธิดาพร  สวยสอาด
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

(กรรมการ)
อาจารย์ ดร.อาริยา  สุริยนต์ 
หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา

(กรรมการ)

ผู้แทนคณาจารย์
(กรรมการ)
อาจารย์ไพเราะ เสาะสมบูรณ์
ผู้แทนคณาจารย์
(กรรมการ)
อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์    พวงยอด
 ผู้แทนคณาจารย์
(กรรมการ)
อาจารย์อภิรดี   แข้โส 
ผู้แทนคณาจารย์
(กรรมการ)
นางภัคณัท   หตะเสน
รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี

เลขานุการคณะกรรมการ 
นางสาวชนิดา  ขัดทะเสมา
จนท.ธุรการ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
นายนิธิศ  ทองอนงค์ 
จนท.งานโสตฯ/งานซ่อมบำรุง

ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก