อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา


 

       
    อาจารย์ ดร. วิจิตรา  โสเพ็ง 
หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
   
     
   อาจารย์ ดร.ภัทรพงศ์  กุลสีดา อาจารย์ ดร.อาริยา สุริยนต์  อาจารย์ชมพู่ ลุนศักดิ์