อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา


         
    อาจารย์ภาวดี พันธรักษ์
หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศึกษา
   
   
     
 อาจารย์อภิรดี แข้โส ผศ.ดร.อธิราชย์ นันขันตี ผศ.มลฤดี ลิ่วเฉลิมวงศ์ อาจารย์สุวิมล คำน้อย ผศ.ดร.เกรียงไกร ผาสุตะ

 

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก