ประวัติอาจารย์ฐนพรรณ ธูปหอม

อาจารย์ฐนพรรณ ธูปหอม


ประวัติและผลงานทางวิชาการ


 • ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ – สกุล :  นายฐนพรรณ ธูปหอม
  • ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
  • สังกัด : สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
  • อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • การศึกษา
  • 2560-ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • 2556-ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ผลงานวิชาการ

   1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
   2. บทความวิจัยที่นำเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceeding)
ฐนพรรณ ธูปหอม, กำพร ประชุมวรรณ, และอุทัยวรรณ ศรีอรัญญ์. (2562). การพัฒนาชุดสื่อการเรียนการสอนสำหรับวงขับร้องประสานเสียงระยะสั้น. นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติศรีโคตรบูรณ์ศึกษา ครั้งที่ 1. วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤษภาคม 2563. (น.777-790). นครพนม : มหาวิทยาลัยนครพนม (เผยแพร่ออนไลน์).
Toophom T, Prachumwan K, & Sriarun, A. (2019). Performing Arts Identity of Kut Chim Sub-district, Nakhon Phanom: Conservation and Inheritance Ways. The 3rd Bunditpatanasilpa Academic Article National Conference & 2nd International Conference on Research and 23rd Asia Pacific Society For Ethnomusicology Annual Conference 2019 (APSE) Theme. "Music, Performing Arts and Cuture Through Sustainable Success for Humanity" 12-14 June 2019. (P.135-140). Roi-et: Bunditpatanasilpa.
   3. ประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
ประสบการณ์นิเทศ 2 ปี (พ.ศ. 2562-2563)