ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร “แนวทางการจัดทำขอบเขตของงาน (TQR) ให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้สามารถจัดซื้อจัดจ้าง ทำสัญญา และเบิกจ่ายได้ตามแผน” รุ่นที่1-รุ่นที่2

  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร “แนวทางการจัดทำขอบเขตของงาน (TQR) ให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้สามารถจัดซื้อจัดจ้าง ทำสัญญา และเบิกจ่ายได้ตามแผน” รุ่นที่1-รุ่นที่2 เอกสารแนบ