รับสมัครข้าราชการหรือคณาจารย์ประจำเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยนครพนม

  รับสมัครข้าราชการหรือคณาจารย์ประจำเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยนครพนม เอกสารแนบ