แจ้งขั้นตอนการเสนอเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม

  แจ้งขั้นตอนการเสนอเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  เอกสารแนบ