เรื่อง ลงนามประกาศแนวปฎิบัติตามมาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ.2563

เรื่อง  ลงนามประกาศแนวปฎิบัติตามมาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ.2563  เอกสารแนบ