เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่7 ประจำปี 2563

 เรื่อง  ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่7 ประจำปี 2563 เอกสารแนบ