เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมชมผลงานนักศึกษาและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการนำเสนอผลงานของโครงการ (รอบที่ 2) ในโครงการ "การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (The Twenty-Second National Software Contest:NSC 2020)"

 เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมชมผลงานนักศึกษาและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการนำเสนอผลงานของโครงการ (รอบที่ 2) ในโครงการ "การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (The Twenty-Second National Software Contest:NSC 2020)" เอกสารแนบ