เรื่อง การประกาศใช้ตราสัญลักษณ์และค่านิยมร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒

 เรื่อง การประกาศใช้ตราสัญลักษณ์และค่านิยมร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ เอกสารแนบ