ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

 ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เอกสารแนบ