เรื่อง แจ้งการขอใช้ห้องประชุมพนมศิลป์ในวันหยุดราชการ

 เรื่อง แจ้งการขอใช้ห้องประชุมพนมศิลป์ในวันหยุดราชการ เอกสารแนบ