เรื่อง ขอความร่วมมือให้สถานศึกษาดำเนินการตามคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙

 เรื่อง ขอความร่วมมือให้สถานศึกษาดำเนินการตามคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ เอกสารแนบ