ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง นโยบายการจัดการเรียนการสอนและการปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดขอเชื้อโรค COVID-19

 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง นโยบายการจัดการเรียนการสอนและการปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดขอเชื้อโรค COVID-19 เอกสารแนบ