เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์บริการฉีดวัดซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับผุ้ประกันตนอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์บริการฉีดวัดซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับผุ้ประกันตนอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป
เอกสารแนบ