เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดสื่อประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารภายในสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ระดับตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดสื่อประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารภายในสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ระดับตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า
เอกสารแนบ