รัฐบาลออสเตเรียมีความประสงค์จะมอบทุน Ernst March Grant-ASEA UNINET Music Grant 2022 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกหรือเทียบเท่า สาขาดนตรีคลาสสิก(ตะวันตก)

ด้วยรัฐบาลออสเตเรียมีความประสงค์จะมอบทุน Ernst March Grant-ASEA UNINET Music Grant 2022 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกหรือเทียบเท่า สาขาดนตรีคลาสสิก(ตะวันตก) ของสถาบันอุดมศึกษาไทย เวียดนาม อินโดนีเซียฯ 
>>>เอกสารแนบ