HOT !!! ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ลงวันที่ 12 มีนาคม 63

 ตามที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น พนักงานบริการจ้างเหมา (การเงินและบัญชี) จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต่อไปนี้ รายละเอียดแนบ