HOT !!! ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (เจ้าหน้าที่หลักสูตร) ลงวันที่ 23มีนาคม 63

 ตามที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น พนักงานบริการจ้างเหมา (เจ้าหน้าที่หลักสูตร) จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกต่อไปนี้ รายละเอียดแนบ