HOT !!! ประกาศ เรื่องรายชื่อศผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมา ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 63

 ตามที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น พนักงานบริการจ้างเหมา จึงขอประกาศรายชื่อเรื่องรายชื่อศผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมา ต่อไปนี้ รายละเอียดแนบ