HOT !!! ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างต่อเติมหลังคาอาคารเรียนรวมหลังใหม่ จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 10 มิถุนายน 63

 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างต่อเติมหลังคาอาคารเรียนรวมหลังใหม่  จำนวน 1 โครงการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ลงวันที่ 10 มิถุนายน 63
รายละเอียดแนบ