HOT !!! ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานตามสัญญา (พนักงานขับรถยนต์) ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 63

 ตามที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น พนักงานตามสัญญา (พนักงานขับรถยนต์) จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกต่อไปนี้ รายละเอียดแนบ