HOT !!! ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงวันที่ 19 เมษายน 2564

 ตามที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น พนักงานตามสัญญา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 ตำแหน่ง
จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกต่อไปนี้ รายละเอียดแนบ