HOT !!! ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา ลงวันที่ 19 เมษายน 2564

 ตามที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 1 ตำแหน่ง จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกต่อไปนี้ รายละเอียดแนบ