HOT !!! ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา ลงวันที่ 23 เมษายน 2564

 ตามที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา จึงขอประกาศรายชื่อเรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานตามสัญญา ต่อไปนี้ รายละเอียดแนบ