HOT !!! ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอนปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ เพื่อจ้างเป็นพนักงานตามสัญญา ประเภทวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564

 
ด้วยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มีความประสงค์ประกาศ รับสมัครพนักงานตามสัญญา ประเภทวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา  ตั้งแต่วันที่ 7-15 มิถุนายน 2564 นั้น บัดนี้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอนปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ เพื่อจ้างเป็นพนักงานตามสัญญา ประเภทวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 รายละเอียดแนบ