HOT !!! ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานตามสัญญา ประเภทสายสนับสนุน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2564

ด้วยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มีความประสงค์ประกาศ รับสมัครพนักงานตามสัญญา ประเภทสายสนับสนุน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 9-17 มิถุนายน 2564 บัดนี้สินสุดลงแล้ว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมจึงขอประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานตามสัญญา ประเภทสายสนับสนุน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รายละเอียดแนบ