HOT !!! ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2564

 ตามที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น พนักงานตามสัญญา ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 1 ตำแหน่ง จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต่อไปนี้ รายละเอียดแนบ