HOT !!! ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ประเภททั่วไป

ตามที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานประกันคุณภาพการศึกษาและงานวิชาการ) ระหว่าง วันที่ 16-27 พฤษภาคม พ.ศ.2559 นั้น บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ในวันเสาร์ ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  รายละเอียดแนบ