HOT !!! ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมา (สายสนับสนุน 2 ตำแหน่ง)ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

 ตามที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น พนักงานเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบุคลากร 1 ตำแหน่ง และ เจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา  1 ตำแหน่ง จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกต่อไปนี้ รายละเอียดแนบ