HOT !!! ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมา (สายวิชาการ 2 ตำแหน่ง) ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

 ตามที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น พนักงานเหมาบริการ ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย (ปฏิบัติโรงเรียนสาธิต) 1 ตำแหน่ง และ อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ปฏิบัติคณะครุศาสตร์) จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกต่อไปนี้ รายละเอียดแนบ