HOT !!! ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมา ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

 ตามที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น พนักงานเหมาบริการ สายสนับสนุน 2 ตำแหน่ง(สังกัดคณะครุศาสตร์) และสายวิชาการ 1 ตำแหน่ง(สังกัดโรงเรียนสาธิต) จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต่อไปนี้ รายละเอียดแนบ