HOT !!! ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานตามสัญญา) ประเภท สายวิชาการและสายสนับสนุน

 ตามที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานตามสัญญา) ตั้งแต่วันที่ 18-22 เมษายน 2565 สายวิชาการ 6 ตำแหน่ง สายสนับสนุน 3 อัตรา จึ่งขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานตามสัญญา) ประเภท สายวิชาการและสายสนับสนุนต่อไปนี้
รายละเอียดแนบ