HOT !!! ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานตามสัญญา) สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ชาวต่างชาติ (อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)

 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานตามสัญญา) สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ชาวต่างชาติ (อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) เพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม