HOT !!! ประกาศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานตามสัญญา) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานตามสัญญา) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป