ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มัสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานตามสัญญา(ลูกจ้างชั่วคราว) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มัสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานตามสัญญา(ลูกจ้างชั่วคราว) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป