ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานตามสัญญา(ลูกจ้างชั่วคราว) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

ประกาศ  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานตามสัญญา(ลูกจ้างชั่วคราว) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู