ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชื่อครู ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชื่อครู ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565