ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่องรายชื่อบุคคลที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2565

 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่องรายชื่อบุคคลที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2565