ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่องรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2/2565

 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่องรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2/2565