HOT !!! ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานตามสัญญา(ลูกจ้างชั่วคราว) (พนักงานตามสัญญา) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานตามสัญญา(ลูกจ้างชั่วคราว) (พนักงานตามสัญญา) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป