HOT !!! ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานตามสัญญา (ลูกจ้างชั่วคราว) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานตามสัญญา (ลูกจ้างชั่วคราว) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป