HOT !!!ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2566 รอบที่ 1

 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2566 รอบที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม