ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2566 (รอบที่ 1)

ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2566 (รอบที่ 1)