HOT !!! ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานตามสัญญาจ้างประเภทสายสนับสนุน

ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานตามสัญญาจ้างประเภทสายสนับสนุน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป