HOT !!! ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานตามสัญญา(สายวิชาการ) ลงวันที่18 กุมภาพันธ์ 2562

 ตามที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น พนักงานตามสัญญา บัดนี้กระบวนการสิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานตามสัญญา  ดังต่อไปนี้
รายชื่อสายสนับสนุน