ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการรับข้อเสนอโครงการขอรับทุนวิจัยด้านพลังงานทดแทนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม มีความประสงค์จะจัดสรรเงินทุนสนับสนุนการวิจัยด้านพลังงานทดแทนชุมชน ภายใต้โครงการวิจัยด้านพลังงานทดแทนชุมชน แก่อาจารย์ นักวิจัยภายใน มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าและทำงานวิจัยด้านพลังงานทดแทนชุมชนร่วมกันระหว่างอาจารย์ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา ชุมชน และหน่วยงานในพื้นที่ชุมชน รายละเอียดตามแนบ